O projekcie

Program profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie południowo – wschodnim – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt POWR.05.01.00-00-0007/18)

Wartość projektu: 2 313 915,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 950 167,56zł

- dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 363 747,44 zł

 

  • Realizatorzy projektu:

Realizatorami projektu na obszarze południowo-wschodnim (województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) są:

 

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
(Beneficjent wiodący)

Koordynator projektu – Ewa Zawada-Spaczyńska, e-mail: e.zawada@szpital.rzeszow.pl 17 866 60 77

Asystent projektu – Beata Miś, e-mail: b.mis@szpital.rzeszow.pl 17 866 62 26

 

2. NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji „SOS Życie” w Mielcu (Partner)

Asystent projektu – Izabela Szumełda

  • Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dzięki edukacji, w okresie realizacji projektu, świadomości wybranych grup docelowych na temat zapobiegania nowotworom skóry
i metod samobadania znamion w latach 2019-2022.

Projekt jest odpowiedzią na wskazane w Programie problemy: niewystarczającą wiedzę
o nowotworach skóry wśród pracowników ochrony zdrowia oraz wśród osób aktywnych zawodowo z obszaru realizacji projektu, niewielką dostępność do edukacji w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry.

Cele szczegółowe:

  • podniesienie poprzez edukację kwalifikacji personelu medycznego (w szczególności lekarzy  POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów,
  • podniesienie kwalifikacji specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie programu i włączenie ich do aktywnej profilaktyki nowotworów skóry,
  • wzrost, poprzez edukację, wiedzy grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela,
  • zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry, poprzez organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii,
  • wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) wśród grupy docelowej,
  • zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu.
  • Adresaci projektu

Grupa 1 – w zakresie edukacji: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni, dermatolodzy, onkolodzy,

Grupa 2 – w zakresie edukacji osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata
(lub starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo),

Grupa 3 – w zakresie badań przesiewowych:

a) osoby w wieku 50-64,

b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,

c) osoby powyżej 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących znamion.

  • Oczekiwane efekty:

- wzrost wiedzy o nowotworach skóry wśród pracowników ochrony zdrowia objętych projektem (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – POZ) oraz wśród osób wspartych (objętych programem) w okresie i na terenie realizacji projektu,

- większa dostępność edukacji dla grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry oraz metod samokontroli znamion w okresie i na terenie realizacji projektu,

- wzrost wykrywalności nowotworów skóry we wczesnych stadiach zaawansowania w okresie i na terenie realizacji projektu.